به ایران آگهی مرجع نیاز مندیهای ایران خوش آمدید
مشخصات آگهی

موادشیمیایی آزمایشگاهی مواد شیمیایی صنعتی

موادشیمیایی آزمایشگاهی مواد شیمیایی صنعتی
شرکت آداک ویرا پژوه باتوجه به نیاز مراکز محترم آزمایشگاهی اقدام به ارائه حجم زیادی از موادشیمیایی تخصصی وروتین

آزمایشگاهی از کمپانی های بسیار معتبر دنیا کرده وبا توجه به حجم بالای موارد مزبورآماده ارائه مواد شیمیایی آزمایشگاهی

روتین وتخصصی با قیمت های بسیار مناسب بوده ودراین راستا سعی برارائه خدماتی براساس علم ودانش روز دارد امید است

که با ایجاد وبرقراری روابط گسترده با اساتید ودانشجویان وجامعه فرهیخته آزمایشگاهی دست سودجویان و واسطه های مزاحم

ومتقلب این مقوله راقطع وباعث ارتقا روزافزون علوم آزمایشگاهها ومراکز تحقیقاتی کشورباشیم.

درزیر لیستی اجمالی از محصولات آمده است وصدالبته این لیست دائم درحال تغییرات می باشد وبه طور قطع به دلیل کمبود

وقت وشرایط نوشتاری تعداد زیادی از موادشیمیایی ذکر نخواهدشد که درنهایت با تماس با شرکت وبررسی لیست موجودی

قابل ارائه خواهندبود.اسیدپرکلریک مرک MERCK

اسیدفرمیک مرک MERCK

اسیدنیتریک مرک MERCK

اسیدسیتریک مرک MERCK

اسیداستئاریک مرک MERCK

آب کروماتوگرافی 115333 مرک MERCK

آب دوتره مرک MERCK (دوتریوم اکساید) MERCK 103428

آگاروز مرک MERCK 116801

آگار 101615 مرک MERCK

آلفا نفتول مرک MERCK

آلفا نفتیل امین مرک آلمان 822291 MERCK

آب اکسیژنه مرک MERCK

آلومینیوم نیتراتMERCK

آلومینیوم سولفات MERCK

آلومینیوم بوتیلات 820054 MERCK

آلومینیوم هیدرواکسایدMERCK

آمونیاک 25% MERCK

آلومینیوم پتاسیم سولفات MERCK

آمونیوم استات MERCK

دی آمونیوم اگزالات, II

سولفات آمونیوم آیرون MERCK

آمونیوم کربنات MERCK

آمونیوم فلوراید مرک MERCK 10116

آمونیوم بی کربنات مرک MERCK 101131

آمونیوم کلراید,مرک MERCK

آمونیوم مونو وانادات مرک MERCK

آمونیوم سریم نیترات مرک MERCK 102276

آمونیوم نیترات MERCK

آمونیوم مرک MERCK

هپتا مولیبدات MERCK

دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک MERCK

آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک MERCK

آمینو آنتی پیرین مرک MERCK

آمینو نفتول سولفونیک اسیدمرک MERCK

آلیزارین MERCK

آنیلین MERCK

آیرون مرک MERCK (پودر آهن )

اتیل آکریلات 800836مرک MERCK

اتیل استات مرک merck,

اتیلن گلیکول مرک merck,

تری اتیل آمین هیدروکلرایدمرک MERCK

اتیل متیل کتون مرک MERCK

استارچ,مرک MERCK

استیل استون مرک MERCK

استوفنون مرک MERCK

استون مرک MERCK

استونیتریل مرک MERCK

استرانسیوم مرک MERCK

اسید اولئیک مرک MERCK

اسید اسپارتیک مرک MERCK

اسید اگزالیک مرک MERCK

اسید اوریک مرک MERCK

اسید پریودیک مرک MERCK

اسید باربیتوریک مرک MERCK

اسید بنزوئیکمرک MERCK

اسید بوریک مرک MERCK

اسید تارتاریک مرک MERCK

اسید تیوگلیکولیک مرک MERCK

اسید پیکریک مرک MERCK

اسید سالسیلیک مرک MERCK

اسید سولفانیلیک مرک MERCK

اسید فسفریک مرک MERCK

اسید فلوریدریک, مرک MERCK

اسید گلوتامیک مرک MERCK

اسید لاکتیک مرک MERCK

اسید متا اکریلیک مرک MERCK

اسید مالئیک مرک MERCK

اسید مولیبدیک,مرک MERCK

اسمیوم تترا اکسایدمرک MERCK

استایرن مرک MERCK

استامید, مرک MERCK

اکسیداز مرک MERCK

اریوکروم بلک تی,مرک MERCK

اکسید مس مرک MERCK

ال سیستئین مرک MERCK

هیدرو کلرایدمرک MERCK

هگزامید, ال مرک MERCK

پرولین ,ال آلانین مرک MERCK

ال آرژنین مرک MERCK

آرابینوزمرک MERCK

آسپارژین مرک MERCK

ارسنیک مرک MERCK

اکسایدمرک MERCK

اکریل آمید مرک MERCK

ان آمیل الکل مرک merck ,

انتلان مرک merck ,

ان پنتان , مرک merck

ان هپتان مرک merck ,

ان نفتیل آمین مرک merck ,

ان هگزان مرک merck,

آنتراسین مرک merck,

اورنج جی, اورتو فنانترولین مرک merck,

ائوزین مرک merck بلو,

ایزوبوتیل مرک merck

متیل کتون مرک merck ,

ایزو آمیل الکل مرک merck,

ایزو بوتانل مرک merck

, ایزو پروپیل مریستات مرک merck ,

ایزو پنتیل الکل ,مرک merck

ایندول مرک merck ,

ایندول استیک اسید,مرک merck

ایندیوم, مرک

merckایندیم کلرایدمرک merck ,

ایریدیوم کلراید,مرک MERCK

EDTA Na,

EDTA K,

ید مرک MERCK

هیدرازین مرک MERCK

سولفات, هیستیدین مرک MERCK

هگزا کلرو پلاتینیک مرک MERCK

اسید, هایامین مرک MERCK

هیدرواکسی پروپیل مرک MERCK

متیل سلولز ,MERCK

هیدرواکسی کینولین مرک MERCK

هیدرواکسی اتیل سلولز,مرک MERCK

هیدروکسیل امین هیدروکلرایدمرک MERCK

هیدرازین مرک MERCK

هیدرواکسایدمرک MERCK

هماتوکسیلین مرک MERCK ,

هگزا متیل تترامین مرک MERCK

هپارین مرک MERCK

وانادیوم اکسی استیل استانات مرک MERCK

نونیل فنل مرک MERCK

نین هیدرین ,مرک MERCK

نیتروبنزن مرک MERCK

نیکل, نیترات بیسموت مرک MERCK

نفتالین مرک MERCK

نسلر A, مرک MERCK

موراکسید, منگنزمرک MERCK

نیترات, منیزیم مرک MERCK

نیترات, منگنزمرک MERCK

سولفات, منیزیم مرک MERCK

اکساید, منیزیم,مرک MERCK

منیزیم سولفات , مرک MERCK

مرکاپتو اتانول مرک MERCK ,

جیوه,مرک MERCK

جیوه نیترات مرک MERCK ,

جیوه کلرایدمرک MERCK ,

جیوه سولفات , مرک MERCK

جیوه اکسیدمرک MERCK ,

متیونین ,مرک merck

متیل آنیلین مرک merck,

متیل بنزوات , مرک merck

متیل بلو,مرک merck

متیل رد,مرک merck

متیل اورنج مرک merck,

متانل خشک ,مرک merck

مالاشیت گرین , مرک merck

مالتوز ,مرک merck

لوسین, لیتیوم مرک merck

نیترات, لیتیم مرک merck

تترا بورات مرک merck,

لیتموس,مرک merck

لسیتین مرک merck,

لانتانیوم نیترات, مرک merck

گیمسا, مرک merck

گزیلن اورنج , مرک merck

گزیلن, سیلیکون مرک merck,

گلیسیرین مرک merck,

گلایسین ,مرک merck

گلوکز , مرک merck

کنگو رد,

کوماسی

بریلیانت بلو ,مرک merck

مس نیترات ,مرک merck

مس سولفات مرک merck ,

کرومیوم نیترات مرک merck ,

کربن دی سولفید مرک merck ,

کریستال ویولت مرک merck,

کربن اکتیومرک merck ,

کربنات کلسیم مرک merck ,

کلرید قلع مرک merck,

کلرید منیزیم, مرک merck

کلرید نیکل مرک merck ,

کلرید کبالت مرک merck ,

کلرید لیتیوم, مرک merck

کلرید کلسیم, مرک merck

کلرید طلا, مرک merck

کلرید مس, مرک merck

کلرید سرب, مرک merck

کلرید سدیم, مرک merck

کلرید زیرکونیوم, مرک merck

کلرید روی مرک merck,

کلرید باریم, مرک merck

کلرید آلومینیوم مرک merck,

کلرید استرانسیوم 6 آبه, مرک merck

کلرو بنزوئیل مرک merck

کلراید, مرک merck

کلرو بنزن مرک merck,

کلرید فریک 6 ابه مرک merck,

کینولین مرک merck,

کلسترول مرک merck

کلروفرم دوتره , مرک merck

کلروفرم, مرک merck

کلسیم فلوراید, مرک merck

کلسیم اکساید,مرک merck

کلسیم هیدرواکسایدمرک merck ,

کلسیم هیدروژن فسفات مرک merck ,

کلسیم استات مرک merck,

کواکس , مرک merck

کارل فیشر,

کادمیوم نیترات مرک merck ,

کادمیوم استات 2 ابه مرک merck,

کادمیوم سولفات ,مرک merck

فورفورال مرک merck ,

فوشین اسیدی مرک merck ,

فوشین بازیک مرک merck ,

فنل فتالین مرک merck ,

فروکتوزمرک merck ,

فرمامید, مرک merck

فرمالین مرک merck,

فایکول مرک merck ,

فنل مرک merck ,

سودان بلک بی مرک merck

سیلیکاژل مرک merck,

سیکلو هگزامیدمرک merck ,

سیکلو هگزانون مرک merck ,

نیترات نقره مرک merck ,

نقره سولفات مرک merck,

سریم فلورایدمرک merck ,

سرب نیترات مرک merck ,

سدیم یدیدمرک merck ,

سرب استات مرک merck ,

سدیم هیدروکسید مرک merck,

سدیم نیتریت مرک merck ,

تری سدیم سیترات مرک merck ,

سدیم سولفات مرک merck ,

سدیم دودسیل بنزن مرک merck

سولفونات مرک merck ,

دی سدیم هیدروژن فسفات مرک merck,

سیلیسیوم, سدیم تیو سولفات مرک merck,

سدیم پراکسیدمرک merck ,

سدیم تترابورات مرک merck ,

سدیم پیرو فسفات مرک merck,

سدیم پرسولفات مرک merck,

سدیم دی کرومات مرک merck,

سدیم بنزوات ,مرک merck

سدیم برمایدمرک merck ,

سدیم ارسنیت مرک merck ,

سدیم ازایدمرک merck ,

ستاولن مرک merck,

سافرانین مرک merck ,

ساکاروز مرک merck,

ژلاتین مرک merck ,

زیر کونیوم دی اکسایدمرک merck ,

زایلن سیانول مرک merck ,

رزورسینول مرک merck ,

رایت, دی فنیل آمین مرک merck ,

دی سیکلو سرین مرک merck ,

دی سولفین بلو,مرک merck

دی متیل گلی اکسیم مرک merck

دی مدیوم بروماید, مرک merck

دی کلرومتان مرک merck ,

دی کرومات امونیوم, مرک merck

دی اکسید سلنیوم, 1,4مرک merck

دی اکسان مرک merck,

دی استیل منوکسیم, مرک merck

دی اتانل امین مرک merck,

جیوه نیترات مرک merck ,

پلی اتیلن گلایکول مرک merck ,

پتاسیم یدیدمرک merck ,

پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک merck ,

پتاسیم نیتریت مرک merck ,

پتاسیم سیانید, مرک merck

پتاسیم سولفات مرک merck ,

پتاسیم اگزالات ,مرک merck

پتاسیم کلرایدمرک merck ,

پتاسیم پرسولفات مرک merck ,

پتاسیم تیوسیانات مرک merck ,

پروپانل, مرک merck

پترولیوم بنزن مرک merck,

پتاسیم هیدرواکسایدمرک merck ,

پنتا اکسید فسفر,مرک merck

پیریدین مرک merck,

پالادیوم نیترات مرک merck ,

پالادیوم کلراید , مرک merck

پارافین مرک merck

تیونیل کلرایدمرک merck ,

تیومرسال مرک merck ,

تیوسیانات جیوه مرک merck ,

تیو استامیدمرک merck ,

تیمول بلو مرک merck

Agarose Ultra Pure,

RPMI, DMEM Hi Glucose,

DMEM Low Glucose,

IPTG,

MEM ,

PBS,

Hams / F12

, FBS ( Fetal Bovine Serum ),

PenStrep

L-Glu, HEPES, Sodium Acetate ,

Ethidium Bromide,

EDTA ,

Galic Acid

, BSA

,Bovine Serum Albumine

, IPTG, Ampicillin

, Penicillin

Streptomycin

, Kanamycin

, Choloramphenicol,

DEPC,

DAB (Di Amino Benzidine )

8-Hydroxy quinolin,

Colchicine,

Cyclo Hexemide,

Amonium Persulfat (APS),

Tris Hcl, Tris Base

Agarose Electrophoresis Grade

, Acrylamid Electrophoresis Grade,

Bis Acrylamid,

TEMED,

Boric Acid ,

Tween 20

, Triton 100 x

, Naicol, Phenol,

Trypsin,

Paromomycin Sulfate Salt,

proteinase K

, FSH

, B-Glycerol Phosphate,

Anthracen

, Naphthalen

, Sodium Bicarbonate,

Di Methyl Sulfoxide

Retinoic acid , DMSO

, Trypan Blue

Sodium Orthovanadate,

Gentamycin Solution

, Ficoll,

Tridecanoic acid

, Chitine

, DNS ( Di nitro salicilic Acid )

, Chitinase

, TAE ( Trypsin EDTA Acetate )

, Folin , Gentamycin Powder

, Phosphate Buffer

, Biotin, Histidin,

Gelatin

, Palmitic Acid

, Ethyl Cellulose,

PVP,

TMB,

Potasium iodat,

Glycerol,

Thiamine

–HCL

, Cellulase,

NaCl

, Ascorbic Acid

Vancomycin,

Cefotaxime

, Carbenicillin,

Na2HPO4,

Bromo Phenol Blue,

Agar ,

Potassium hydroxide

, Yeast Mannitol agar

, Mannitol ,

Potassium Chloride

, Sodium Molybdate

Potassium nitrate

, Manganese II Sulfate

, Cobalt II Chloride

, Rifampicin,

Silver Nitrate

, Sodium Borohydride

, Sacharose

, Oxalic Acid

, Sodium Azide

, Titriplex III

, CTAB, Mercury,

Formamide,

Cyanuric Acid

, Saponin, THF,…………….

اتانول مرک merck

.متانول مرک merck .

اسیدکلریدریک مرک merck.

اسیدسولفوریک مرک merck .

اسیدفرمیک مرک merck.

اسیدفلوریدریک مرک merck.

اسیدنیتریک مرک merck.

اسیدسیتریک مرک merck .

فرمالین مرک merck .

آلمینیوم کلرایدمرک merck .

بنزوفنون مرک merck.

بنزن مرک merck

.ان آمیل مرک merck

الکل .

آرسنازو3

.اسیدبنزوئیک مرک merck.

برموکروزول پرپلمرک merck .

برموفنول بلو مرک merck.

بروموکروزول گرینمرک merck .

بافر4و7و10 مرک merck.

بوتانول مرک merck .

کامفرمرک merck .

کانادابالزام مرک merck .

سولفات مس مرک merck

.دی اتانول آمینمرک merck

اتیل استات مرک merck.

اتیلن گلیکول مرک merck .

اتیل متیل کتون مرک merck .

فلورسین مرک merck.

گالاکتوز مرک merck.

گلوکزمرک merck .

گلایسین مرک merck

یدمرک merck .

سولفات آهن مرک merck .

آمونیوم ایرون 3سولفات مرک merck .

لیتیم فلورایدمرک merck .

لیتیم نیترات مرک merck

.منیزیم فلورایدمرک merck

.منیزیم اکسایدمرک merck .

منیزیم نیترات مرک merck .

منیزیم سولفات مرک merck .

کلریدمنگنز مرک merck.

اکسیدمنگنزمرک merck .

سولفات منگنزمرک merck .

مانیتول مرک merck .

استونیتریل مرک merck .

تتراهیدروفوران مرک merck .

متیل رد.مورکساید.

سولفات نیکل.

پالادیوم.

استات پالادیوم.

اسیدفسفریک

.پتاسیم کلراید.

پتاسیم یدید.پتاسیم دی کرومات.

پتاسیم فلوراید.

پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک merck.

پتاسیم هیدروکسایدمرک merck .

پتاسیم نیترات مرک merck.

یدورپتاسیم مرک merck

.پتاسیم پرمنگنات مرک merck .

سولفات پتاسیم مرک merck .

پتاسیم تتراتیونات مرک merck

پتاسیم تتراکلروپلاتینات مرک merck.2

پروپانول. پیریدین مرک merck .

استات سدیم مرک merck .

سدیم آزایدمرک merck .

سدیم برمایدمرک merck

.سدیم کلرایدمرک merck .

سدیم دی سولفیت مرک merck .

سدیم فلورایدمرک merck .

سدیم هیدروژن کربنات مرک merck

دی سدیم هیدروژن فسفات مرک merck

.سدیم نیتریت مرک merck .

سدیم پراکسایدمرک merck

.کلریدقلع مرک merck.

کلریدتیتانیوم مرک merck.

تیتان یلومرک merck .

اکسید تیتانیوم مرک merck.

تولوئن مرک merck .

تری کلرواستیک اسیدمرک merck .

توئئین 80 مرک merck.

اوره مرک merck.

تمام موارد فوق ازکمپانی های مرک MERCK و فلوکا و سیگما آلدریچ و گیبکو و دیفکو و.....می باشند.قیمت: 000

به روز شده: دوشنبه, 19 فروردين 1398


اطلاعات تماس
نام مسئول: امیر محبی
تلفن ثابت:
تلفن همراه: 09121080157
قیمت: 000
آدرس ایمیل: پست الکترونیک
تاریخ انقضاء: پنجشنبه, 22 آبان 1399
موقعیت آگهی: تهران
آدرس:
شماره : 828
272 بازدید
1398/01/19

ارسال پیام به
نام شما: *
ایمیل شما: *
تلفن تماس شما:
پیام: *


بنر

تازه های لوازم

دانگل Hdmi ايرلکست مدل w1

دانگل Hdmi ايرلکست مدل w۱

معرفی اجمالی محصول دانگل Hdmi ايرلکست مدل w۱ دانگل ارل كست، سخت‌افزار كوچك و كارآمدي است كه تلويزيون‌هاي عادي را به مدل هوشمند تبديل مي‌كند. وظيفه‌ي اصلي آن انتقال تصاوير از طريق Wi-Fi به تلويزيون ... 97/03/01
مانتو تاتی - فرم اداری

مانتو تاتی - فرم اداری

مانتو تاتی - فرم اداری عرضه کننده شیک ترین مانتو و شلوار فرم اداری و پرسنلی نوآوری در صنعت پوشاک بانوان برای دیدن آلبوم کامل به تلگرام ما مراجعه کنید. ... 97/03/01
اسپئرت آریا

اسپئرت آریا

اسپورت آریا نصب و فروش ضبط - باند - دزدگیر -انواع لوازم لوکس خودرو ... 97/03/01
گالری عفاف و حجاب ثمین

گالری عفاف و حجاب ثمین

گالری عفاف و حجاب ثمین: کلیه ملزومات حجاب کلیه کارها دارای ژورنال می باشد مانتو های مجلسی چادرهای مجلسی اجتمائی و نماز شال و روسری انواع مقنعه ست جشن تکلیف مقنعه و روسری بچه گانه و... ... 97/03/01
انواع قفسه بندی نو ودست دوم

انواع قفسه بندی نو ودست دوم

انواع قفسه بندی های سوپری صنعتی پیچ مهره ای و.. نصب .جابجایی .فروش ... 97/03/01
فروشگاه آرامیس

فروشگاه آرامیس

فروشگاه آرامیس عرضه کننده انواع سیستم های صوتی خانگی با مناسب ترین قیمت انواع دستگاه DVD_گیرنده های دیجیتال انواع اسپیکر های دوتیکه و سه تیکه انواع پخش خودرو قیمت مناسب انواع لوازم ج ... 97/03/01
فروش لاستیک محسن

فروش لاستیک محسن

خرید و فروش انواع لاستیک های خارجی و ایران = فروش انواع لاستیک خارجی و ایرانی بصورت نقد و اقساط ... 97/03/01
مزون نازنین

مزون نازنین

مزون نازنین جهت بازدید و خرید حضوری درخدمت شما شیک پوشان عزیز میباشیم. ساعت بازدید همه روزه از ۱۰ صبح الی ۸ شب طراحی و دوخت انواع لباس ، كت و دامن ، شلوار ، مانتو، چادر واردات پوشاک از تایلند و چی ... 97/03/01
فروش تمبرهای خارجی

فروش تمبرهای خارجی

فروش تمبرهای زیبای خارجی با موضوعات مختلف حیوانات - ماشین - قطار - هواپیما - ماهی - پرندگان - wwf - شخصیتها - کارتونی - تمبرهای مشترک با ایران - تمبرهای خارجی مرتبط با ایران ... 97/03/01
مرکز پخش و نمایندگی پتوی گلبافت حضرتی

مرکز پخش و نمایندگی پتوی گلبافت حضرتی

مرکز پخش و نمایندگی پتوی گلبافت، بورس پتوهای گلبافت، نرمینه و خارجی، انواع حوله های ایرانی و خارجی، سرویس عروس وداماد، حوله های استخری و دستی، بورس سرویس روتختی و لحافهای ایرانی و خارجی، روفرشی، رومیز ... 97/03/01
عینک راگا

عینک راگا

معاینه چشم و ساخت و فروش و تعمیرات انواع عینک طبی و آفتابی لنز طبی و رنگی، زیر نظر متخصص بینایی سنجی با مناسب ترین قیمت، متخصص سنجش بینایی (اپتومتریست)، تعیین نمره عینک با کامپیوتر، تجویز لنزهای طبی ... 97/03/01
هفت مدل شگفت انگیز تخت خواب فانتزی ماشینی-آراچوب

هفت مدل شگفت انگیز تخت خواب فانتزی ماشینی-آراچوب

بازهم با محصولات آراچوب شگفت زده میشوید هم اکنون تخت خواب های ماشینی پرطرفدار ترین وپرفروش ترین تخت خواب کودک ونوجوان در سالهای اخیربشمار میروند. ایده هایی که روی هر یک از آن ها به کار رفته باعث محب ... 99/01/16
موادشیمیایی آزمایشگاهی مواد شیمیایی صنعتی

موادشیمیایی آزمایشگاهی مواد شیمیایی صنعتی

شرکت آداک ویرا پژوه باتوجه به نیاز مراکز محترم آزمایشگاهی اقدام به ارائه حجم زیادی از موادشیمیایی تخصصی وروتین آزمایشگاهی از کمپانی های بسیار معتبر دنیا کرده وبا توجه به حجم بالای موارد مزبورآماده ... 98/01/19
تجهیزات آزمایشگاهی-وسایل آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی-وسایل آزمایشگاهی

وسایل و تجهیزات موردنیازآزمایشگاههای مدارس-دانشگاهها و مراکزتحقیقاتی قیف بوخنراز ۶سانت تا۱۲سانت کروزه چینی کپسول چینی کپسول چینی دسته دار هاون چینی چوب پنبه پی اچ مترقلمی پی اچ مترپرتابل پی ا ... 98/01/19
رفرکتومتر چشمی رفرکتومتر دستی

رفرکتومتر چشمی رفرکتومتر دستی

رفرکتومترچشمی , رفرکتومتردستی رفرکتومتر چشمی آتاگومدل MASTER-۲M دارای قابلیت اندازه گیری بریکس (Atago master-۲m) دارای رنج اندازه گیری بریکس از ۲۸%تا۶۲% می باشد (Atago master-۲m) دارای قابلیت اندا ... 98/01/19
رنگکاری ، رویه کوبی و تعمیرات مبل

رنگکاری ، رویه کوبی و تعمیرات مبل

یارب رنگکاری کلیه لوازم چوبی و تعمیرات رویه کوبی انواع مبلمان تحویل سریع و قیمتی مناسب ۰۹۱۲۷۶۹۷۵۹۱ ۰۹۱۰۹۸۷۵۷۸۲ ... 97/12/26
فروش و تعمیر انواع تاسیسات گرمایشی و سرمائی

فروش و تعمیر انواع تاسیسات گرمایشی و سرمائی

فروش و تعمیر انواع تاسیسات گرمایشی و سرمائی پکیج های دیواری و زمینی از برندهای، بوتان- ایران رادیاتور- لورچ- تاچی- گلدایران- ایمر گاز- مرکوری- ایساتیس- آریستون- فرولی- دمراد- ایتال ترم- دئو ترم- لام ... 97/12/01
 خرید محصولات ورزشی آدیداس از اروپا

خرید محصولات ورزشی آدیداس از اروپا

خرید محصولات ورزشی آدیداس از اروپا برای آشنایی با برندها و فروشگاههای خارج از کشور به وب سایت بازار آنلاین مراجعه کرده و فرم سفارش را تکمیل نمایید، یا با تلفن و ایمیل تماس بگیرید. در ضمن ب ... 97/09/12
لباس اصلی و اوریجینال تیم فوتبال منچستر یونایتد

لباس اصلی و اوریجینال تیم فوتبال منچستر یونایتد

لباس اصلی و اوریجینال تیم فوتبال منچستر یونایتد : برای سایر امور و پروژه ها می توانید به وب سایت ما مراجعه کنید یا با ایمیل و تلفن با ما تماس بگیرید. در ضمن برای خرید لوازم و قطعات مورد نیاز از ... 97/09/12
طلای بدون اجرت و مالیات

طلای بدون اجرت و مالیات

فروش زیباترین جواهرات و طلای بدون اجرت و کم اجرت بدون مالیات مناسبترین گذینه برای سرمایه گذاری از جواهری ساعتچی خرید حضوری و غیر حضوری ارسال به کل کشور نقد و اقساط ادرس مغازه و نمونه کارهارو د ... 97/03/22
فروشگاه گوگولی

فروشگاه گوگولی

عرضه کننده کاملترین لوازم سیسمونی ایرانی و خارجی ... 97/03/01
 تولیدکننده پوشاک اسپرت و ورزشی مردانه و پسرانه

تولیدکننده پوشاک اسپرت و ورزشی مردانه و پسرانه

تولیدکننده پوشاک اسپرت و ورزشی مردانه و پسرانه مدیر: رضا خدایاری شماره تماس: ۵۵۵۹۵۵۸۰ شماره همراه: ۰۹۱۲۵۲۲۱۱۸۲- تلگرام: ۰۹۳۳۳۱۰۱۹۹۸ ... 97/03/01
فروش ويژه باطري هاي قلمي و نيم قلمي 1.5 vدوراسل

فروش ويژه باطري هاي قلمي و نيم قلمي ۱.۵ vدوراسل

فروش ويژه باطري هاي قلمي و نيم قلمي ۱.۵ vدوراسل با قيمت تجاري قابل توجه وارد کنندگان توزيع کنندگان و فروشندگان عزيز باطري هاي دوراسل در تهران و ايران Duracell Alkaline AA -AAA فروش ويژه با ... 97/03/01
فروش طلای بدون اجرت با قیمتهای مناسب

فروش طلای بدون اجرت با قیمتهای مناسب

برای مشاهده طلاجات به وب سایت کانال تلگرام ما در فوق سر بزنید فروش انواع طلاجات اعم از سرویس؛ نیم ست ؛گوشواره؛زنجیر و پلاک؛دستبند مردانه و زنانه ؛النگو؛انگشتر را بدون اجرت با قیمت مناسب از ما بخواهید ... 97/03/01
مبلمان اداری

مبلمان اداری

تولید و عرضه انواع مبلمان اداری به صورت سفارشی و تولید انبوه از جمله فعالیتهای مجموعه پیرامید طرح به شمار می آید. ارائه مبلمان اداری با قیمتهای مناسب و طراحی متفاوت در راستای ارتقای سطح کیفی دکوراسیون ... 97/03/01
فرش توس مشهد

فرش توس مشهد

تولیدکننده فرشهای ماشینی - لوازم خانگی ... 97/03/01
گرانول لاستیکی پارکی

گرانول لاستیکی پارکی

گرانول لاستیکی پارکی کفپوش گرانول آسیافوم تولید شده از بهترین مواد اولیه در ساخت فوم با کیفیت و دوام بالا می باشد. این کفپوش ها که با نام های تایل گرانول، تایل گرانولی و کفپوش گرانولی لاستیکی، نیز شن ... 97/03/01
کتابهای اشعار خانم نوبخت (مذهبی)

کتابهای اشعار خانم نوبخت (مذهبی)

کتاب های خانم نوبخت - اشعار مذهبی ائمه اطهار و اشعار گوناگون دیگر ... 98/12/01


بنر